Rådgivning

Backlund Ecology rådgiver vedrørende bæredygtig økologisk omstilling af metabolisme/stofskifte "fra bord til jord" med fokus på strømme og delstrømme ved f.eks. gentænkning af og optimering af toiletter og sanitære løsninger til at blive gødnings-, jordforbedrings og energiproducerende systemer. Afløbsfrie pileanlæg, multifunktionel energipil og kompostering er også vigtige områder.

Arne Backlund har erfaring med spildevand, organisation af spildevandsløsninger og en række spildevandsprojekter siden 1986, bl.a. mange projekter for organisationer, kommuner, amt og Miljøstyrelsen afrapporteret i 2001 - 2015. Vi har arbejdet med rådgivning siden 1989. Vi bistår:

  • Rådgivende ingeniører og andre rådgivere med specialviden ved rådgivningsopgaver og projekter.
  • Myndigheder som kommuner ved planlægning, planer, kompetenceudvikling af personale, kommunikation med borgerne ved information til, møder med og sagsbehandling af ansøgninger fra borgere med henblik på øget borgerdeltagelse i og større tilfredshed med beslutningsprocesser                                     - herunder kommunal myndighedsbehandling af ansøgninger om etablering af pileanlæg, der væsentligt afviger fra Miljøstyrelsens retningslinjer (se under Pileanlæg - rådgivning og projekter )
  • Bistandsorganisationer ved at tilføre teknisk specialviden til etablering og gennemførelse af sanitære madproducerende projekter i udviklingslande.
  • Undervisningssteder ved at tilføre specialviden til miljøundervisning.
  • Brugere ved udvælgelse af teknisk løsning og ansøgninger.  
  • Producenter ved produktudvikling og vurdering af markedspotentiale i nær kontakt med potentielle brugere og myndigheder.

Backlund Ecology har ligeledes erfaring med fra affald-til-energi og arbejder siden 1992 med koncepter baseret på udnyttelse af spildevand, humanurin og slam til produktion af energipil til anvendelse i kraftvarmeproduktion.  

Vi har ligeledes  rådgivet til vurdering af forudsætninger for projektering af pileanlæg som alternativ til planlagt spildevandskloakering eller andre løsninger i diverse tillæg til gældende spildevandsplaner. Se bl.a.  NK-Spildevand A/S, Nielsen & Risager A/S, Backlund ApS: Redegørelse - Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i "Tillæg til de gældende spildevandsplaner" Næstved februar 2010 - samt nedenstående.

I Irland har vi ligeledes rådgivet vedrørende afløbsfrie pileanlæg samt undersøgt og rådgivet angående muligheder for her at implementere pileanlæg tilpasset lokale forhold.    

 "On-Site Wastewater Treatment Research"
"Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils".

Forskningsprojekt "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment" (STRIVE).
 http://onsiteresearch.ie/

Backlund Ecology deltog i det 3-årige forskningsprojekt (2011 - 2014) på Irland for Irlands Miljøstyrelse.

Arne Backlund var med som ekstern ekspert i projektteamet i samarbejde med bl.a. tre irske universiteter og bidrager med ekspertviden inden for områderne "pileanlæg" samt "bæredygtige sanitære løsninger.  

Tillæg til spildevandsplan nr. 2/september 2011- Klinteby og Karrebækstorp i Næstved kommune

Backlund Ecology deltog (2010 - 2011) i udarbejdelse af spildevandsplanen med bilag ved tilførsel af ekspertviden, ved Arne Backlund, til NIRAS A/S vedrørende "pileanlæg" og "bæredygtige sanitære løsninger".

 Udarbejdelse af redegørelse: "Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i Tillæg til de gældende spildevandsplaner (Næstved kommune).

Backlund Ecology ved Arne Backlund leverede ekspertviden (2009 - 2010) til redegørelsen, der udarbejdes i samarbejde med "Nielsen & Risager" og NK-Spildevand A/S.

Afvanding af biologisk spildevandsslam i GeoTubes tilplantede med pil.

Backlund Ecology ved Arne Backlund leverede ekspertviden og pil (2010) til forsøget ved centralanlægget i Næstved kommune.

 Pileanlæg og økologiske/bæredygtige sanitære løsninger

Backlund Ecology ved Arne Backlund rådgav (2009-2010) Næstved kommune og NK-Spildevand A/S vedrørende alternative spildevandsløsninger.   

ORIO - Organiske restprodukter - Ressourcer I Omløb.

Arne Backlund bistod Cowi Norge (Interconsult) med ekspertviden (2005) til rapporterne:

  • Anleggstyper testet i Kolon-prosjektet.
  • Komposteringav slam og våtorganisk avfall.
  • Lugtpromatikk ved avløpsrening, kompostering og deponering.

Helsingborg INTERREG - Handbok om Urinsortering

Arne Backlund leverede ekspertviden (2004-2005) til svenske rådgivere ved udarbejdelse af den svenske håndbog om urinsortering udarbejdet som del af et af INTERREG IIIA-projektet i Øresundregionen (REduktion af NæringsstofTransport - RENT-VAND).

April 2020 - Backlund Ecology forbereder og starter baseret på tildligere projekter og erfaringer herfra projekter op i samarbejde med organisationer, kommuner, skoler og børnehaver, hvor leg og læring med energipil indgår i holistiske verdensmålsprojekter med økologisk, social og økonomisk bæredygtighed, og hvor børnene dannes og uddannes til bæredygtigheds- og klimaambassadører i denne tilgang til arbejdet med verdensmålene. 

Bæredygtig og kredsløbsorienteret leg og læring i børnehavers og skolers arbejde med verdensmålene fra bord til jord, herunder med madspild og klima

Afløbsfrie pileanlæg - Multifunktionel energipil til etablering af bæredygtige kredsløb for vand og næringsstoffer fra bord til jord

 

Arne Backlund har ligeledes haft rådgivende funktion i projekter nævnt i "Projekter" og afrapporteret i "Rapporter" og kort omtalt i "Artikler"

Last modified: 26.10.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning